PEDAGOG / PSYCHOLOG
Aktualizacja: 18 lutego 2020

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Roman Dyś
Poniedziałek 8.45-13.15
Wtorek 8.45-13.15
Środa 12.00-16.00
Czwartek 11.30-15.00
Piątek 11.00-14.30

Doradztwo zawodowe, diagnoza preferencji zawodowych-zajęcia indywidualne po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowanego ucznia

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Paulina Chmura
Poniedziałek 9.00-11.30
Środa 8.00-12.00
Czwartek 8.00-11.30

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, do zadań pedagoga szkolnego należy:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

STYPENDIUM / ZASIŁEK SZKOLNY

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 16 września danego roku szkolnego, do pedagoga szkolnego. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o wysokość zasiłku rodzinnego.

.
Okoliczności występujące w rodzinie Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę
do 150 zł od 150.01 zł do 300 zł od 300,01 zł do 514 zł
1 okoliczność 236 zł 180 zł 106 zł
2-4 okoliczności 242 zł 186 zł 112 zł
powyżej 4 okoliczności 248 zł 193 zł 118 zł
WIĘCEJ INFORMACJI WNIOSEK O STYPENDIUM
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

TU SZUKAJ POMOCY
Lp. Nazwa instytucji lub organizacji Adres Telefon kontaktowy
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pogodna 54 (081) 745-85-52
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zakładowa 11a (081) 533-84-95
3. Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (081) 532-48-22
4. Ogólnopolskie Pogotowie Ofiar Przemocy Domowej - Niebieska Linia 0800-2000-20
5. Stowarzyszenie Kontakt ul. Nałęczowska 25 (081) 533-79-99
6. Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Szewska 1 (081) 534-81-41
7. Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Karłowicza 1 (081) 532-29-79
8. Komenda Miejska Policji w Lublinie ul. Północna 3 (081) 535-53-3-
9. Ośrodek dla Ofiar Przemocy domowej ul.Bazylianówka 44 (081) 740-36-77
10. Polskie Centrum Mediacji ul. Jasna 6, 20-205  608-478-488 lub
502-645-730
11. Polskie Centrum Mediacji - Filia w Lublinie ul. Kielecka 1/12 509-938-277 lub
501-575-693


TU SZUKAJ INFORMACJI
http://www.ppp1.lublin.eu

Poradnia Nr 1 W Lublinie
ul. Pogodna 54
tel. 81 745-85-52

http://www.niebieskalinia.pl | http://www.mopr.lublin.pl | http://www.parpa.pl | http://www.wychowawca.pl | http://www.niebieskalinia.pl | http://www.dzieckowsieci.pl |

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II
ul. Elektryczna 51
20-349 Lublin

Kontakt
(81) 744-08-00
(81) 745-41-61
poczta@sp15.lublin.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Witold Przeszlakowski

e-mail: bbi@lublin.eu
tel: 81 466 17 70