Obiady w szkole
Porozumienie dla rodziców dzieci
eDziennik
Dziennik elektroniczny Vulcan
Wskazówki dla rodziców
Wytyczne GIS, MEN i MZ
10 zasad dla uczniów
Wytyczne GIS, MEN i MZ
Świetlica szkolna
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
epodreczniki.pl
Bezpłatne materały edukacyjne
PEDAGOG / PSYCHOLOG
Aktualizacja: 4 września 2020

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Roman Dyś
Poniedziałek 11.00 - 15.00
Wtorek 11.00 - 15.00
Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 8.30-13.00
Piątek 10.00-13.30

Doradztwo zawodowe, diagnoza preferencji zawodowych-zajęcia indywidualne po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowanego ucznia

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Paulina Chmura
Poniedziałek 8.00-11.00
Środa 8.00-11.30
Czwartek 8.00-11.30

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, do zadań pedagoga szkolnego należy:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

* bezrobocia,

* niepełnosprawności,

* ciężkiej lub długotrwałej choroby,

* wielodzietności,

* braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

* alkoholizmu lub narkomanii,

* rodziny niepełnej,

* zdarzenia losowego


Prawidłowo uzupełniony wniosek wraz z podpisanym stosownym oświadczeniem o uzyskanym dochodzie rodzic składa w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020r. Wniosek umieszczony w kopercie lub koszulce należy złożyć do specjalnie przygotowanego pudełka umieszczonego przy drzwiach wejściowych do szkoły informując o tym dyżurującego przy drzwiach pracownika szkoły. W przypadku pytań dotyczących w/w rodzice mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym telefonicznie 81 744-08-00 lub poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.


Okoliczności występujące w rodzinie Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę
do 150 zł od 150.01 zł do 300 zł od 300,01 zł do 514 zł
1 okoliczność 236 zł 180 zł 106 zł
2-4 okoliczności 242 zł 186 zł 112 zł
powyżej 4 okoliczności 248 zł 193 zł 118 zł
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU WNIOSEK O STYPENDIUM
WIĘCEJ INFORMACJI

TU SZUKAJ POMOCY
Lp. Nazwa instytucji lub organizacji Adres Telefon kontaktowy
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pogodna 54 (081) 745-85-52
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zakładowa 11a (081) 533-84-95
3. Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (081) 532-48-22
4. Ogólnopolskie Pogotowie Ofiar Przemocy Domowej - Niebieska Linia 0800-2000-20
5. Stowarzyszenie Kontakt ul. Nałęczowska 25 (081) 533-79-99
6. Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Szewska 1 (081) 534-81-41
7. Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Karłowicza 1 (081) 532-29-79
8. Komenda Miejska Policji w Lublinie ul. Północna 3 (081) 535-53-3-
9. Ośrodek dla Ofiar Przemocy domowej ul.Bazylianówka 44 (081) 740-36-77
10. Polskie Centrum Mediacji ul. Jasna 6, 20-205  608-478-488 lub
502-645-730
11. Polskie Centrum Mediacji - Filia w Lublinie ul. Kielecka 1/12 509-938-277 lub
501-575-693


TU SZUKAJ INFORMACJI
http://www.ppp1.lublin.eu

Poradnia Nr 1 W Lublinie
ul. Pogodna 54
tel. 81 745-85-52

http://www.niebieskalinia.pl | http://www.mopr.lublin.pl | http://www.parpa.pl | http://www.wychowawca.pl | http://www.niebieskalinia.pl | http://www.dzieckowsieci.pl |