Obiady w szkole
Porozumienie dla rodziców dzieci
eDziennik
Dziennik elektroniczny Vulcan
Wskazówki dla rodziców
Wytyczne GIS, MEN i MZ
10 zasad dla uczniów
Wytyczne GIS, MEN i MZ
Świetlica szkolna
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
epodreczniki.pl
Bezpłatne materały edukacyjne
ERASMUS+
Aktualizacja: 29 października 2019

W ramach projektu w dniach 9-16 listopada 2019 r. uczennice Amelia Kańtoch, Pola Brojek, Antonina Domaciuk i Iga Pawlik pod opieką p. Marzeny Plichty, p. Iwony Bogusz i p. dyr. Adama Szymali gościli w hiszpańskim El Palmar w dzielnicy Murcia, gdzie prezentowali informacje dotyczące swojego kraju pochodzenia oraz uczestniczyli w zajęciach integrujących. Uczestnicy spotkania mieli możliwośc próbowania tradycyjnych marokańskich potraw, uczestniczyli w zajęciach w Parku Narodowym Los Fuentes de Colombares poświęonych segregacji odpadów i recyklingu, zwiedzali Murcję, brali udział w warsztatach.


Od października 2019 r. aktywnie uczestniczymy w projekcie programu Erasmus+ pt. "Gospodarstwo domowe bez chemikaliów" poświęconemu ochronie środowiska. Projekt porusza kwestie śladu ekologicznego, alternatywnych, a zarazem przyjaznych dla środowiska sposobów oczyszczania, a także higieny i diety opartych na naturalnych składnikach. Uczniowie naszej szkoły zgłębiają w/w zagadnienia i dzielą się zdobytą wiedzą z uczniami krajów partnerskich, takich jak Turcja, Rumunia, Węgry, Grecja i Hiszpania. W każdym semestrze wybrany kraj partnerski organizuje międzynarodową konferencję dla młodzieży umożliwiającą poszerzenie praktycznej znajomości języka angielskiego poprzez dyskusje, gry i zabawy oraz budowanie otwartej postawy wobec innych kultur. W trakcie programu uczniowie SP nr 15 mają okazję rozwijać umiejętność korzystania ze współczesnych narzędzi multimedialnych poprzez m.in. współtworzenie strony www projektu i opracowanie aplikacji mobilnej n/t śladu ekologicznego. Nasi uczniowie będą mieli sposobność wykazać się kreatywnością i zdolnościami manualnymi podczas tworzenia gry planszowej oraz projektowania logo projektu. Zapraszamy na naszą stronę.


Szkoła realizje projekt partnerski „Household without Chemicals” („Gospodarstwo domowe bez chemii”) w ramach programu Erasmus+ w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wnioskodawcą i koordynatorem projektu jest Związek na Rzecz Dzieci i Młodzieży z węgierskiego miasta Kállósejmjén (Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület). W projekcie będą uczestniczyły szkoły z pięciu krajów: oprócz nas będą to szkoły z Hiszpanii (Ceip Santa Rosa de Lima), Rumunii (Scoala Gimnaziala „George Valsan”), Grecji (3rd Lyceum of Veria), Turcji (Sivriler Cok Programli Andolu Lisesi).

Głównym celem projektu będzie rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii. Uczniowie będą się uczyli, jak zastępować często szkodliwe dla zdrowia i środowiska środki chemiczne naturalnymi produktami. Głównymi obszarami zainteresowania projektu będzie odżywianie, higiena i kosmetyka. Projekt zakłada również rozwijanie kompetencji komunikowania się w językach obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego, poznanie krajów partnerskich oraz rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji innych kultur w ramach wspólnoty europejskiej.

Regulamin uczestnictwa w projekcie i wyjazdach zagranicznych w ramach projektu

W projekcie biorą udział uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II

 1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
  1. wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole;
  2. zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
  3. rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie;
  4. współpraca z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego;
  5. przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go uwzględniając specyfikę projektu);
  6. propagowanie działań projektowych w środowisku lokalnym w trakcie jego trwania.

 2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
  1. uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował;
  2. wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia i innych dokumentów projektowych;
  3. wyrażania zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi).

 3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel pełni jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów.

§ 2 Udział w wyjazdach zagranicznych

 1. W ramach realizacji projektu „Household withouth chemicals” – „Gospodarstwo domowe bez chemii” przewidziane są wyjazdy uczniów do szkól partnerskich (Hiszpania, Grecja, Turcja, Rumunia) oraz wizyta nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich w naszej szkole.
 2. Ze względu na niewielką liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach, są one traktowane jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.
 3. Uczniowie kwaterowani są w host families, czyli u rodzin uczniów szkół partnerskich (rodzina goszcząca zapewnia wyżywienie, nocleg itp.). Uczniowie mogą też być kwaterowani w innych miejscach noclegowych, np. hotel, internat, hostel, wówczas koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywane są z funduszy projektowych.
 4. Koszty podróży do kraju goszczącego i z powrotem, ubezpieczenie na czas pobytu uczniów oraz wycieczki objęte programem pobytu w kraju goszczącym finansowane są z funduszy projektowych. Wszelkie inne koszty, np. kieszonkowe, uczeń ponosi we własnym zakresie.
 5. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele wyjeżdżający z uczniami.
 6. Polscy uczniowie przyjmujący gości z zagranicy biorą udział we wszystkich aktywnościach projektowych (wycieczki, zajęcia projektowe w szkole) przewidzianych w naszym kraju.

§ 3 Kryteria kwalifikacji uczniów do udziału w projekcie oraz do wyjazdów w ramach projektu

 1. Podczas kwalifikacji uczniów do udziału w projekcie i do wyjazdów pod uwagę brana będzie:
  1. chęć udziału w projekcie;
  2. gotowość do systematycznej pracy przy jego realizacji;
  3. wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce;
  4. stopień znajomości języka angielskiego;
  5. deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy;
  6. szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność;
  7. obecność na spotkaniach dotyczących projektu;
  8. aktywny udział w pracach projektowych;
  9. przestrzeganie terminu realizacji zadań.
 2. Rekrutacja na wyjazdy przeprowadzana jest w klasach VI, uczniowie obecnej klasy V kwalifikowani będą do udziału w międzynarodowych spotkaniach od wiosny 2020 r.
 3. Wyboru uczniów do wyjazdu do poszczególnych krajów dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz jednego z nauczycieli, który jest zaangażowany w wykonanie zadań projektowych.
 4. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
 5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu odpowiednio wcześnie zgłosi rezygnację i nie spowoduje to skutków finansowych, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.
 6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej, zrezygnuje z tego wyjazdu w okresie, gdy będą dopełnione formalności (rezerwacja, lub kupiony bilet lotniczy) rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia zaistniałych kosztów.
 7. Najpóźniej na 5 tygodni przed planowaną wizytą będzie podawana lista wyjeżdżających uczniów.
 8. W razie odmowy zadeklarowanego wcześniej przyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny ucznia poniesie wszelkie koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie itp.).
 9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
 10. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych.

§ 4 Zasady uczestnictwa w wyjazdach (mobilności)

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczeń, w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców na wyjazd, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna, itp.) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany.
 3. Każdy uczestnik wyjazdu musi być odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.).
 4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów, w tym stałego kontaktu elektronicznego/telefonicznego.
 5. Każdy uczestnik wyjazdu podlega następującym zakazom:
  1. zakaz samodzielnego oddalania się od grupy;
  2. zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.
 6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu drogowego,itp.
 8. Uczestnicy wyjazdu zobowiązują się:
  1. kulturalnie zachowywać się;
  2. dbać o dobre imię szkoły i kraju;
  3. nie naruszać godności partnerów reprezentujących inna kulturę, religię czy przekonania.
 9. W przypadku złamania reguł (ustęp 5 – 8), uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania zostanie obniżona oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w Statucie szkoły.
 10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/prawni opiekunowie.
 11. Każdy uczestnik wyjazdu odpowiada za swoje wartościowe rzeczy.
 12. Uczestnicy wyjazdu podlegają Regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE REGULAMIN PROGRAMU
ARCHIWUM ERASMUS+
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
Aktualizacja: 13 grudnia 2017

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. w ramach sieci Szkół dla Zdrowia w Europie stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - Biuro Regionalne dla Europy), Radę Europy oraz Komisję Europejską. Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

22 listopada 2017 roku w ramach programu odbyła się akademia, w trakcie którego uczniowie wystąpili w przedstawieniu poświęconym profilaktce uzależnień pt. "Ktoś mnie ocalił". W spotkaniu uczestniczyła p. Monika Tanikowska, Miejski Koordynator Szkół Promujących Zdrowie z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz młodzież, nauczyciele i rodzice.