Obiady w szkole
Porozumienie dla rodziców dzieci
eDziennik
Dziennik elektroniczny Vulcan
Wskazówki dla rodziców
Wytyczne GIS, MEN i MZ
10 zasad dla uczniów
Wytyczne GIS, MEN i MZ
Świetlica szkolna
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
epodreczniki.pl
Bezpłatne materały edukacyjne
PROCEDURA REKRUTACJI
Aktualizacja: 30 marca 2020

KLASA I

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: 1 - 8 kwietnia 2020 r..

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia wygenerowanego elektronicznie. Aby zapisać dziecko do klasy I należy:

  1. wejść na stronę elektronicznej rekrutacji po przez link poniżej ↓

  2. REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO KLASY I
  3. dokonać rejestracji ucznia w systemie w zakładce "Zgłoś kandydaturę"
  4. wydrukować zgłoszenie, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły (patrz poniżej ↓)

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej. Następnie, wypełniony wniosek rodzice drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do jednostki pierwszego wyboru w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych. W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a nie zameldowanych w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

POMOC PRZY REKRUTACJI DLA KANDYDATA

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.


Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: 21 kwietnia 2020 r,. godz. 8:00 - 28 kwietnia 2020 r., godz. 14:00

Rekrutację ucznia spoza obwodu danej szkoły można przeprowadzić według wzoru podanego powyżej ↑. Po spełnieniu wskazanych punktów należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wykaz szkół dysponujących wolnymi miejscami zostanie opublikowany do dnia 17.04.2020r.

Dokumenty potwierdzające kryteria dla uczniów spoza obwodu szkoły
  1. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła;
  2. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o realizacji przez kandydata rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole;
  3. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wskazaniu Lublina jako miejsce zamieszkania i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie;
  4. oświadczenie rodziców/ ooświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata są absolwentami szkoły;enie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata są absolwentami szkoły;
  5. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły.
Kryteria rekrutacyjne Punktacja
1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła 8 punktów
2. kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole 8 punktów
3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
a. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata 4 punkty
b. jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata 2 punkty
4. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Lublin 1 punkt
5. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły 1 punkt
6. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły 1 punkt

Kryteria i punktacja

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

Od 4 maja 2020 r. godz. 08.00 do 7 maja 2020 r., godz. 14:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły” dostępnego (poniżej ↓).

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

11 maja 2020 r., o godz. 13:00 na stronie rekrutacji elektronicznej nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga:Uwaga: Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.

TERMINY REKRUTACJI
Aktualizacja: 5 lutego 2020
Lp. Rodzaj czynności w powstępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
Postępowanie rekrutacyjne
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 02.03.2020 godz.8.00 20.03.2020 godz.15.00
2. Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców 01.04.2020 godz.8.00
3. Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 01.04.2020 godz.8.00 10.04.2020 godz.12.00
4. Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 10.04.2020 godz.12.00
5. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców 04.05.2020 godz.12.00
6. Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania 04.05.2020 godz.12.00 08.05.2020 godz.15.00
7. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 11.05.2020 godz.13.00
Postępowanie uzupełniające
8. Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców 15.06.2020 godz.8.00
9. Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 15.06.2020 godz.8.00 19.06.2020 godz.15.00
10. Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 19.06.2020 godz.15.00
11. Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców 10.07.2020 godz.12.00
12. Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania 10.07.2020 godz.12.00 15.07.2020 godz.15.00
13. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 17.07.2020 godz.12.00

Zarządzenie nr 155/1/2020

REJON SZKOŁY
Aktualizacja: 23 października 2017

Akacjowa, Bukowa, Czereśniowa, Długa (strona nieparzysta od 1 do 85 i strona parzysta od 2 do 84), Dobra, Droga Męczenników Majdanka (strona nieparzysta od 1 do 43), Dywizjonu 303 (od Czerniejówki do Długiej po stronie szkoły), Elektryczna, Garbarska (strona parzysta od 6 do 20 i strona nieparzysta od 3 do 25), Jesionowa, Kamienna, Krańcowa (strona parzysta od 22 do 104), Kręta, Lotnicza (strona parzysta od 10 do 20 i strona nieparzysta od 9 do 51), Olchowa, Pawia (strona parzysta od 44 do 94 i strona nieparzysta od 53 do 99), Przesmyk, Rozstajna, Równa, Smolna, Sosnowa, Stalowa, Startowa, Sucha, Topolowa, Wierzbowa, Wirowa, Wspólna, Źródlana, Żelazna (strona parzysta od 2 do 88 i strona nieparzysta od 1 do 105)