Obiady w szkole
Porozumienie dla rodziców dzieci
eDziennik
Dziennik elektroniczny Vulcan
Wskazówki dla rodziców
Wytyczne GIS, MEN i MZ
10 zasad dla uczniów
Wytyczne GIS, MEN i MZ
Świetlica szkolna
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
epodreczniki.pl
Bezpłatne materały edukacyjne
RADA RODZICÓW
Aktualizacja: 2 września 2020
Przewodnicząca p. Magdalena Pacek
Zastępca przewodniczącej p. Dorota Szostak
Skarbnik p. Mariola Olejnik
Skarbnik p. Dorota Ozygała
Członkowie p. Agnieszka Jeleń
p. Agnieszka Ćwirzeń
Składka na Radę Rodziców:
60 zł
Numer konta:
75 8046 0002 2012 1400 4183 0001

Regulamin Rady Rodziców

SPRAWOZDANIA Z ZEBRAŃ
Aktualizacja: 8 marca 2020

Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców
działającej przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie
z dnia 25.02.2020r.

 1. Na zebraniu obecnych było 6 osób (przedstawicieli klas).
 2. Omówienie rozpoczętego remontu korytarzy w szatni szkolnej. W tym momencie są wykonywane prace wyrównania, tynkowania i gładzenia ścian przez pracowników szkoły. Jesteśmy w trakcie rozmów z Zespołem Szkół Budowlanych, których uczniowie w ramach praktyk mają dokończyć ten remont. Pan dyrektor Szymala czeka na odpowiedź zwrotną od Dyrektora ZSB. Ze środków RR planujemy także zasilić budżet szkoły na zakup farb [300 PLN]
 3. Omówienie i podsumowanie Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej. W porozumieniu z Nauczycielami ustalone zostało, że za zebrane pieniądze [1200 PLN] Rada Rodziców dofinansuje stroje sportowe reprezentacji szkoły (koszulka+spodenki) w ilości 24 kompletów - 75 zł za komplet. Projekt jest już zatwierdzony, stroje są w przygotowaniu. Wstępne rozmowy o zmianie regulaminu turnieju na przyszłość.
 4. Omówienie uczestnictwa RR w Dniu Otwartym 7 marca dla przyszłych uczniów naszej szkoły. Rada Rodziców przygotuje swoje ulotki i kiermasz ciast, jako płatny poczęstunek dla przybywających gości.
 5. Rozmowy o udziale Rady Rodziców w Dniu Rodziny. Zaplanowno przygotowanie loterii fantowej dla uczniów naszej szkoły z losami płatnymi po kilka złotych. Wcześniej uczniowie w każdej klasie przyniosą dobrowolnie z domu różne fanty niezniszczone i pełnowartościowe (artykuły biurowe, szkolne, gadżety, zabawki), które zostaną użyte w czasie loterii. Kwota zebrana z tego przedsięwzięcia zasili konto RR.
 6. Rozmowy o wykonaniu zdjęć klasowych na wiosnę w naszej szkole.
ARCHIWUM DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW
TERMINARZ ZEBRAŃ
Aktualizacja: 1 września 2020
Data Dzień tygodnia Godzina Klasa
wrześniowe zebrania z rodzicami zaplanują indywidualnie wychowawcy klas
21.10.2020r. środa 17.00 I-III
17.30 IV-VII
16.12.2020r. środa 17.00 I-III
17.30 IV-VII
27.01.2021r. środa 17.00 I-III
17.30 IV-VII
17.03.2021r. środa 17.00 I-III
17.30 IV-VII
28.04.2021r. środa 17.00 I-III
17.30 IV-VII
20.05.2021r. środa 17.00 I-III
17.30 IV-VII
WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
Aktualizacja: 4 września 2020

ZARZĄDZENIE nr 12/2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) zarządza się, co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie.

§2

1.Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 1. szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie,
 2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie,
 3. rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 4. podręcznikach- należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,
 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę/miasto Lublin

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

8. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§7

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do tego dnia czerwca, który jest dniem zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§8

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§9

1. Zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie

§10

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UMOWA UŻYCZENIA KLASY 1-3 UMOWA UŻYCZENIA KLASY 4-7
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
BEZPŁATNY TRANSPORT
Aktualizacja: 5 sierpnia 2017

Instrukcja przewozu uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół/ośrodków oraz do publicznych przedszkoli/publicznych innych form wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów, na terenie Gminy Lublin

§1

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem przewozu uczniów, w szczególności niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, uprawnionych na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.) oraz art.127 ust.3 i art.129 ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.). zwanych dalej „ustawą” do nieodpłatnego transportu i opieki do i z – publicznych: szkół, ośrodków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „szkołą” - jest Gmina Lublin.
 2. Koordynatorem organizacji przewozów jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin Sp.z.o.o.) – zwany dalej ZTM, a przewoźnikiem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Lublinie, zwane dalej zamiennie „MPK” lub „przewoźnikiem”.
 3. Okres organizacji przewozów obejmuje dni nauki szkolnej/wychowania przedszkolnego w roku szkolnym.
 4. Usługi przewozu uczniów, o których mowa w ust. 1 wraz z zapewnieniem wymaganej opieki będą wykonywane na trasie dom – szkoła – dom.
 5. W uzasadnionych wypadkach jeżeli nie wymaga to zmiany trasy przejazdu lub uruchomienia dodatkowego kursu dopuszcza się dowiezienie/odwiezienie ucznia do innego miejsca docelowego.
 6. Miejsca dowozu uczniów z domu do szkoły, zwane dalej „miejscami dowozu” oraz miejsca odbioru uczniów ze szkoły, zwane dalej „miejscami odbioru” oznaczone są w harmonogramie przewozów.
 7. Przewozy odbywają się na podstawie harmonogramu przewozów, zwanego dalej „harmonogramem”, ustalonego przez przewoźnika z dyrektorem danej szkoły lub osobą upoważnioną przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rodziców/opiekunów prawnych uczniów.
 8. Podane w harmonogramie przewozu uczniów terminy godzinowe są obowiązujące dla wszystkich stron realizowanego zadania.
 9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość maksymalnie 5 minutowego oczekiwania w miejscu odbioru lub dowozu ucznia. W przypadku takich zdarzeń opiekun w pojeździe lub rodzic czy też opiekun prawny ucznia bądź osoba przez nich upoważniona ma obowiązek wzajemnego kontaktu telefonicznego celem ustalenia dalszego toku postępowania. Brak kontaktu ze strony rodzica/opiekuna prawnego bądź osoby przez nich upoważnionej skutkuje maksymalnie 5 minutowym oczekiwaniem i odjazdem z miejsca odbioru lub dowozu ucznia.

§2

Zmiany w harmonogramie przewozów

 1. Rodzice/opiekunowie prawni oraz szkoła mogą zgłaszać propozycje zmian do harmonogramu.
 2. W przypadku stałych zmian harmonogramu wynikających ze zmiany organizacji pracy szkoły np. zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończenia zajęć lekcyjnych, zmiany miejsca odbywania zajęć, osoba odpowiedzialna w szkole za organizację dowożenia zgłasza je do przewoźnika co najmniej na 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian.
 3. W przypadku doraźnych zmian harmonogramu wynikających ze zmiany organizacji pracy szkoły (np. wcześniejszego zakończenia w danym dniu zajęć dydaktycznych, zmiany miejsca odbioru ucznia) osoba upoważniona przez dyrektora szkoły natychmiastowo informuje o tym przewoźnika.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zgłaszają ewentualne uwagi do harmonogramu bezpośrednio do przewoźnika. W zgłoszeniu należy wskazać: imię, nazwisko i adres przewożonego ucznia, skrót dotyczący szkoły do której jest dowożony oraz postulowaną zmianę.
 5. Uwagi do harmonogramu, o których mowa w ust. 4 nie obejmują:
  1. zmiany godzin dowozu i odbioru ucznia ze szkoły, ustalonych zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej instrukcji,
  2. zmian wynikających ze zmiany organizacji pracy szkoły określonych w § 2 ust. 2 i ust. 3 niniejszej instrukcji,
  3. zmiany kolejności tras dowozów i odbiorów ucznia.
 6. Zmiany harmonogramu określone w ust. 4, które powodowałyby zwiększenie ilości wykonywanych przez przewoźnika wzkm podlegają zaopiniowaniu przez ZTM.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia propozycji zmian, o których mowa w ust. 4 wchodzą one w życie w najbliższym możliwym (z uwagi na konieczność zmiany harmonogramu) terminie.
 8. Propozycje zmian do harmonogramu określone w ust. 2 – 4 zmiany mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o., ul. A. Grygowej 56, 20 – 240 Lublin lub drogą elektroniczną na adres e-mail: komunikacjadlaniepelnosprawnych@mpk.lublin.pl.

§3

Uczeń

 1. Z przewozów mogą korzystać uczniowie, co do których wnioski o organizację bezpłatnego dowozu zostały pozytywnie zweryfikowane przez szkołę i zakwalifikowane do realizacji.
 2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w pojeździe i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
 3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
  1. wsiadać i wysiadać z pojazdu bez zgody opiekuna przewozu,
  2. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
  3. zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
  4. żądać zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
  5. rozmawiać z kierowcą,
  6. dokonywać zniszczeń w pojeździe.
 4. W przypadku zachowania ucznia w pojeździe stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa jadących w nim osób i braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa przez opiekuna przewozu, pojazd zatrzymuje się w najbliższym możliwym ze względu na warunki ruchu drogowego miejscu, a następnie wzywane jest pogotowie ratunkowe celem udzielenia uczniowi pomocy medycznej, a w razie potrzeby policja lub straż miejska. Opiekun przewozu informuje o zdarzeniu rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
 5. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 szkoła zasięga informacji od rodzica/opiekuna prawnego czy stan zdrowia dziecka pozwala na kontynuację dowożenia w kolejnych dniach. O dokonanych ustaleniach szkoła informuje niezwłocznie ZTM oraz przewoźnika.
 6. Jeżeli stan zdrowia dziecka nie pozwala na kontynuację dowożenia, ulega ono zawieszeniu do czasu przekazania przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia informacji do przewoźnika o wznowieniu dowożenia. Wznowienie dowożenia nie wymaga składania powtórnego wniosku o objęcie ucznia dowożeniem.
 7. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 i braku możliwości kontynuacji dowożenia w dotychczasowy sposób szkoła oraz przewoźnik konsultują z rodzicem ewentualną zmianę sposobu dowożenia. O dokonanych ustaleniach przewoźnik niezwłocznie informuje na piśmie ZTM.
 8. Do czasu ustalenia zmiany sposobu dowożenia lub poczynienia innych wiążących ustaleń, o których mowa w ust.7 ulega ono zawieszeniu. Wznowienie dowożenia nie wymaga składania powtórnego wniosku o objęcie ucznia dowożeniem.
 9. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z pojazdu tylko w miejscach ustalonych przez przewoźnika z dyrektorem szkoły w harmonogramie. Miejsca te są oznaczone w harmonogramie jako „miejsca dowozu” i „miejsca odbioru”.
 10. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie o wyznaczonej godzinie w ustalonym miejscu odbioru ucznia. W przypadku braku ucznia o wyznaczonej godzinie i braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia lub osobami przez nich upoważnionymi, kierowca jest obowiązany do 5 minutowego oczekiwania na ucznia. Po bezskutecznym upływie tego czasu, kierowca będzie kontynuował realizację kursu.
 11. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku i innych nieszczęśliwych zdarzeń.
 12. Uczniowie po przyjeździe na teren szkoły są przez opiekuna przewozu przekazywani pod opiekę pracownika szkoły upoważnionego w tym celu przez dyrektora szkoły.
 13. Uczniowie powracający do domu oczekują na pojazd na terenie szkoły w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły i po podstawieniu przez przewoźnika pojazdu są przekazywani przez upoważnionego przez dyrektora pracownika pod opiekę opiekuna przewozu.
 14. Jeżeli wystąpi wcześniejsze w danym dniu zakończenie zajęć szkolnych uczniowie oczekują wraz z upoważnionym przez dyrektora pracownikiem na pojazd na terenie szkoły w miejscu do tego wyznaczonym, a w/w pracownik informuje o tym natychmiastowo przewoźnika, który w miarę możliwości realizuje kurs wcześniej niż w ustalonym harmonogramie.
 15. Jeżeli wystąpi późniejsze w danym dniu rozpoczęcie zajęć szkolnych pracownik odpowiedzialny w szkole za organizację dowozu informuje o tym natychmiastowo przewoźnika, który w miarę możliwości realizuje kurs później niż w ustalonym harmonogramie. O ewentualnej zmianie rodzic/opiekun prawny informowany jest przez w/w pracownika szkoły.
 16. W przypadku uczniów korzystających z wózków inwalidzkich, wózek powinien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
 17. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszej Instrukcji oraz do poleceń opiekunów przewozu lub kierowcy.

§4

Rodzice/opiekunowie prawni

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, wyrażający chęć skorzystania z bezpłatnego przewozu uczniów z miejsca dowozu z domu do szkoły i z miejsca odbioru ze szkoły do domu, organizowanego przez Gminę Lublin, składają w szkole do której uczeń uczęszcza wniosek o objęcia go przewozem z podaniem danych istotnych dla właściwej organizacji przewozu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i ucznia, w celach związanych z przewozem. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku szkoła przesyła do ZTM wniosek zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku pisemnego upoważnienia przez rodziców/opiekunów prawnych innych pełnoletnich osób do odbioru ucznia do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć zgodę w/w osób na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przewozem ucznia. W przypadku upoważnienia do odbioru ucznia osób określonych w §4 ust.11 w/w zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisują rodzice/opiekunowie prawni tych osób.
 3. W przypadku zamiaru kontynuacji dowożenia ucznia w kolejnym roku szkolnym rodzic/opiekun prawny ucznia składa w terminie określonym przez szkołę w szkole do której uczęszcza uczeń pisemne oświadczenie o kontynuacji dowożenia i aktualności danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1. Zgody na przetwarzanie danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2 zachowują ważność. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust.1, niedbędnych do prawidłowej realizacji dowożenia (w szczególności: adresu zamieszkania ucznia, osób upoważnionych do odbioru dziecka) rodzic/opiekun prawny ucznia jest obowiązany do ponownego złożenia wniosku o objęcie ucznia przewozem.
 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedłożonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pod kątem dalszego spełniania przez ucznia warunków ustawowych do objęcia bezpłatnym przewozem, szkoła przesyła do ZTM kserokopię oświadczenia wraz z wypełnionymi tabelami zbiorczymi dotyczącymi dowozu ucznia.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów dochodzących z miejsca zamieszkania do miejsca dowozu, aż do momentu przekazania ucznia opiekunowi przewozu w pojeździe oraz powracających po zajęciach, od momentu odebrania ucznia od opiekuna przewozu w miejscu odbioru.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w pojeździe (w postaci przywrócenia pierwotnego stanu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej). W przypadku nie uregulowania niniejszego zobowiązania w ciągu miesiąca od wystąpienia zdarzenia przewoźnik może dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dzieciom powrót ze szkoły, w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach nie objętych realizacją podstawy programowej, czy innych zajęciach obowiązkowych, które nie zostały wcześniej zgłoszone przez szkołę do MPK, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, bądź upoważnione przez nich osoby, z uwzględnieniem ust. 11, zobowiązani są do odbioru ucznia z miejsca odbioru.
 9. Z uwzględnieniem ust. 11 w przypadku dowiezienia ucznia w ustalone miejsce odbioru i braku osoby uprawnionej do odbioru ucznia oraz niemożności skontaktowania się opiekuna przewozu z osobą uprawnioną do odbioru ucznia, kierowca oczekuje 5 minut a następnie kontynuuje kurs a po jego zakończeniu opiekun przewozu ponownie próbuje skontaktować się z osobą uprawnioną do odbioru ucznia. W przypadku braku kontaktu z osobą uprawnioną do odbioru ucznia, opiekun przewozu kontaktuje się ze szkołą, z której odebrał ucznia, a następnie uczeń jest dowożony do w/w szkoły. W przypadku braku możliwości zaopiekowania się uczniem przez szkołę uczeń jest odwożony do Policyjnej Izby Dziecka w Lublinie, ul. Wyżynna 18 i przekazywany pod opiekę funkcjonariuszy policji.
 10. W przypadkach powtarzającego się (co najmniej dwukrotnego) nieodebrania ucznia, wymienionych w ust. 7, rodzice/opiekunowie prawni są obowiązani do pokrycia przewoźnikowi dodatkowych kosztów przejazdu ucznia na trasie innej niż w harmonogramie, dotyczącej przejazdu ze szkoły do domu, z wyjątkiem wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od rodzica/opiekuna prawnego.
 11. W przypadku uczniów, którzy ukończyli 13 rok życia, u których nie występują widoczne przeciwwskazania medyczne, dopuszcza się możliwość samodzielnego udania się ucznia z domu do miejsca dowozu oraz z miejsca odbioru do domu - po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia oświadczenia we wniosku o objęcie ucznia przewozem, że uczeń nie wymaga odprowadzania z domu do miejsca dowozu oraz przyprowadzania z miejsca odbioru do domu przez osobę dorosłą. Postanowienie powyższe stosuje się analogicznie w przypadkach upoważnienia dzieci, które ukończyły 13 lat życia do odprowadzania ucznia z domu do miejsca dowozu oraz z miejsca odbioru do domu.
 12. W przypadku wystąpienia konieczności odwołania dowozu/odwozu ucznia do lub ze szkoły, rodzic/opiekun prawny natychmiastowo informuje o tym opiekuna przewozu wysyłając smsa na nr tel. kontaktowego opiekuna.
 13. Informacja, o której mowa w ust. 12 powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres przewożonego ucznia, okres w którym nie będzie korzystał z przewozów, skrót dotyczący szkoły, a w przypadku odwołania pojedynczych kursów wskazanie, czy odwołanie dotyczy kursu porannego czy popołudniowego.
 14. W przypadku powtarzającego się (co najmniej trzykrotnie w ciągu 30 dnia kalendarzowych) braku poinformowania przewoźnika o odwołaniu dowozu/odwozu ucznia, o którym mowa w ust.12-13, dowożenie ulega zawieszeniu do czasu złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia do ZTM oświadczenia na piśmie o wznowieniu dowożenia
 15. W przypadku rezygnacji z dowożenia, rodzic/opiekun prawny powiadamia o tym pisemnie osobę odpowiedzialną w szkole za organizację dowożenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 16. W przypadku zmiany danych istotnych dla organizacji dowożenia zawartych we wniosku o objęcie dowożeniem (w szczególności: adresu zamieszkania ucznia, zmiany opiekuna prawnego, osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka) rodzic/opiekun prawny ucznia powiadamia o tym osobę odpowiedzialną w szkole za organizację dowożenia.
 17. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust.14-15 szkołą informuje o nich niezwłocznie ZTM oraz przewiźnika.

§5

Przepisy końcowe

 1. Niniejsza Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej poszczególnych szkół, ZTM i MPK.
 2. Zmiany niniejszej Instrukcji wymagają zachowania formy pisemnej oraz wcześniejszego poinformowania Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin i MPK.
 3. Instrukcja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 21/2017 Dyrektora ZTM w Lublinie z dnia 2.08.2017r. i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych szkół, MPK i ZTM.
 4. Bezpłatny transport