Obiady w szkole
Porozumienie dla rodziców dzieci
eDziennik
Dziennik elektroniczny Vulcan
Wskazówki dla rodziców
Wytyczne GIS, MEN i MZ
10 zasad dla uczniów
Wytyczne GIS, MEN i MZ
Świetlica szkolna
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
epodreczniki.pl
Bezpłatne materały edukacyjne
PRZERWY W SZKOLE
Aktualizacja: 3 września 2017
Numer lekcji Godzina Przerwy
1. 7.55-8.00 5 minut
2. 8.45-8.55 10 minut
3. 9.40-09.45 5 minut
4. 10.30-10.35 5 minut
5. 11.20-11.25 5 minut
6. 12.10-12.30 20 minut - pierwsza przerwa obiadowa
7. 13.15-13.30 15 minut - druga przerwa obiadowa
8. 14.15-14.20 5 minut
9. 15.05-15.10 5 minut
10. 15.55-16.00 5 minut
11. 16.45-16.50 5 minut
KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA
Aktualizacja: 11 marca 2017
Przykłady zachowań Liczba punktów Odpowiedzialny
WYWIĄZYWANIE SIĘ UCZNIA Z OBOWIĄZKÓW
Frekwencja w całym półroczu*
+7 Wychowawca
99%-89% +5
88%-78% +3
- pojedyncze ucieczki z lekcji - 2 (na bieżąco) Wychowawca
- wagary -5 (za każdy dzień) Wychowawca
- nieusprawiedliwione spóźnienia -1 (za każde dwa) Nauczyciel
- lekceważenie obowiązków wynikających z pełnionych dyżurów klasowych -1 (na bieżąco) Nauczyciel
- brak potrzebnych do lekcji zeszytów, podręczników i przyborów -1 (na bieżąco) Nauczyciel
- brak pracy domowej -1 (** uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie raz w półroczu w przypadku 1-2 godz./tyg. danego przedmiotu oraz dwa razy w przypadku większej liczby godzin danego przedmiotu w tygodniu) Nauczyciel
- przetrzymywanie książek z biblioteki szkolnej -2 Wychowawca na wniosek pani bibliotekarki
- odpisywanie prac domowych -1 Nauczyciel
- niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań np. nie wykonywanie gazetki itp. -2 Nauczyciel
- używanie telefonu komórkowego -3 Nauczyciel
- brak uwag dotyczących nieprzygotowania do lekcji oraz braku pracy domowej z zastrzeżeniem** +5 Wychowawca
POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM POŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
- aktywne pełnienie funkcji w klasie i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków z nich wynikających +3 (w półroczu) Wychowawca
- aktywne pełnienie funkcji w szkole i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków z nich wynikających +5 (w półroczu) Opiekun
- zaprojektowanie i przeprowadzenie działań charytatywnych np. w wolontariacie szkolnym +5 (za każde) Nauczyciel
- udział w przeprowadzonych działaniach charytatywnych +3 (za każde działanie) Nauczyciel
- aktywny udział w szkolnych imprezach okolicznościowych, akademiach, uroczystościach +3 (za każdy) Nauczyciel
Podejmowanie innych działań na rzecz klasy, kolegów, społeczności szkolnej np.:
- pomoc koleżeńska +1 każdorazowo (nie więcej niż +5 w półroczu) Nauczyciel
- opieka nad pracownią (w tym wykonywanie dekoracji) +2 każdorazowo (nie więcej niż +6 w półroczu)
- organizacja wycieczek +2 każdorazowo (nie więcej niż +6 w półrroczu)
- zaśmiecanie otoczenia -1 Nauczyciel
- niszczenie sprzętu, umeblowania budynku szkolnego lub mienia kolegów (obowiązkiem ucznia jest natychmiastowa naprawa uszkodzonego mienia lub odpowiednia rekompensata za wyrządzoną szkodę) -3 Nauczyciel
DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych indywidualnie lub w zespole:
- awans do półfinału +3 Opiekun
- awans do finału +7
- za miejsce I - III w finale +10
- udział w konkursie szkolnym jednoetapowym (za pierwsze trzy miejsca) +5 Opiekun
Udział w konkursach wieloetapowych
- na etapie szkolnym +3 (za uzyskanie co najmniej 60% punktów w przypadku braku kwalifikacji do wyższego etapu) Nauczyciel
- awans do etapu rejonowego +5
- awans do finału +7
- za uzyskanie tytułu laureata +10
- dbałość o rozwój włąsny (systematyczny udział w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych np. PCK, CHóR, SKS pod warunkiem uczestnictwa w przynajmniej 60% spotkań) +10 pula Opiekun
- reprezentowanie szkoły podczas uroczystości międzyszkolnych, lokalnych, państwowych +3 każde wyjście Opiekun
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB
- systematyczna opieka nad koleżankami / kolegami niepełnosprawnymi podczas przerw +5 (w półroczu) Wychowawca
- wychodzenie podczas przerw poza teren szkoły -3 (każdorazowo) Nauczyciel
- stwarzanie niebezpiecznych sytuacji podczas przerw na terenie szkoły -10 do -5 Nauczyciel
- różne przejawy agresji fizycznej (zaczepki, bójki, pobicia) -10 do -20 Nauczyciel
- uleganie nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, narkomania) -15 Wychowawca
- rozprowadzanie narkotychlub innych środków odurzających -15 Wychowawca
GODNE KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ
-wyjątkowy takt i kultura osobista +5 (w półroczu) Wychowawca
- nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej -2 (każdorazowo) Nauczyciel
- brak zmiany obuwia -2 (każdorazowo) Nauczyciel
- niekulturalne zachowanie się na wyjazdach i wycieczkach szkolnych -5 (każdorazowo) Nauczyciel
- niestosowność stroju, w przypadku dziewcząt - makijażu -2 (każdorazowo) Opiekun
- farbowanie włosów -10 (w półroczu) Wychowawca
OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
- oszustwo wobec kolegów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły -3 Nauczyciel
- inne przejawy niekulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły -2 Nauczyciel
- naruszenie dóbr osobistych innych osób (np. nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły) przez upowszechnianie w internecie informacji godzących w dobre imię szkoły i jej pracowników -36 Wychowawca
DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ
- używanie wulgaryzmów -5 Nauczyciel
- nasilona agresja (obelgi, wyzwiska w stosunku do uczniów, nauczyceli, pracowników szkoły itp.) -10 do -5 Nauczyciel
Inne zrealizowane działania w półroczu nie uwzględnione w powyższym zapisie (nagana lub nagroda) -10 do +10 / -15 do +15 Nauczyciel / Dyrektor
Przynoszenie dóbr materialnych w postaci np.: papieru do ksero, kwiatków, kalendarzy itp. traktujemy, jako miły gest sympatii w stosunku do nauczycieli i szkoły

Przydziały punktowe na poszczególne oceny z zachowania
Ocena zachowania Liczba punktów
wzorowe powyżej 89 (pod warunkiem, że uczeń stracił nie więcej niż 10 punktów)
bardzo dobre 89 – 72,5 (pod warunkiem, że uczeń stracił nie więcej niż 20 punktów)
dobre 72 – 56,5
poprawne 56 – 38,5
nieodpowiednie 38 – 25,5
naganne 25 i poniżej

Kryteria ocen z zachowania